Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
Danh mục sản phẩm

Phân tích v n c a h th ng ki m soát dòng Kaiping

Nhà máy Máy móc Vô Tích Puxin | Updated: May 24, 2017

Rút m ch, san l p m t b ng, c t xén, x p hàng dây chuy n s n xu t c g i là dây chuy n Kaiping. Nhi m v c a h là l n t m san l th ng b ng thép, theo nhu c u c a s n ph m c t thành các chi u dài khác nhau, vào ng n x p sau khi x p hàng.
Hi n t i, dây chuy n Kaiping ch y u s d ng i u khi n t ng, c s d ng nh Các lo i sau ây c a ki m soát: máy ki m soát Shan công nghi p, nó là ch y u c nhìn th y trong ki m soát c t dây l n Kaiping ng. Shan L p trình i u khi n PLC PLC kh n ng ch ng nhi u, n nh và áng tin c y làm vi c, có r t nhi u dòng Kaiping s d ng i u khi n PLC. Shan Single-Chip Microcomputer, nó c bi t thích h p ki m soát công nghi p c a vi i u khi n c bi t, trong ô tô, máy công c , thi t b gia d ng và nhi u l nh v c khác c s d ng r ng rãi. Có th ch ng minh b ng th c t r ng h th ng ng d ng vi máy vi tính n có nhi u u i m, ch ng h n nh chi phí th p, d ng u ra linh ho t và ng i dùng l i thông th ng có th gi i quy t v n ch ng nhi u. Shan truy c p, truy c p trong dòng Kaiping th ng là m t v trí c t n gi n, r t khó t c m t s yêu c u c bi t c a ng i s d ng. Phân tích quy trình s n xu t dây chuy n Kaiping Quá trình ki m soát, vi i u khi n 8-bit thông th ng có y n ng l c, ch y u là gi i quy t s ch ng nhi u và nh v chính xác c a hai v n chính.
Vi c ch t o h th ng i u khi n s c a Kaiping d a trên vi máy vi tính n , S h th ng Kaiping dòng NC c th hi n trong hình. 1, b ng MCU, bàn phím, màn hình, 4 l n g p ôi m ch t n s t n s ôi, t n s , m ch i u khi n tín hi u xung, m ch truy n ti p và m t s b ph n. Monolithic máy tính 89s51 là lõi ki m soát c a h th ng, h th ng ch d n c a nó và nh v y là gi ng h t nhau v i 89C51, nh ng giá c a nó là r h n, là s n ph m thay th 89c51. Bàn phím c s d ng thi t l p các thông s ho t ng nh chi u dài c a phôi, s gia công liên t c, kho ng cách phanh tr c, h s gia t c và h s gi m t c. H th ng này s d ng bàn phím tiêu chu n lo i máy PC XT. M i nút b m, bàn phím tiêu chu n xu t ra khóa t ng ng v i mã quét 2 byte, mã quét 1 byte u ra bàn phím, thông qua m ch giao di n t i yêu c u ng t 1 chip n, MCU trong phân tích Ch ng trình D ch v gián o n Quét mã Và t o ra các giá tr then ch t t ng ng. Bàn phím nh tiêu chu n ho t ng áng tin c y, lo i b ph n m m l c, i u ki n i u tra yêu c u và nh v y ho t ng, nguyên nhân b x lý kh i có th i gian d d t h n x lý ho t ng ki m soát trong quá trình s n xu t.
2 b LED B y phân hi n th h th ng màn hình ch y nhà n c, các thông s ho t ng, giá tr cài t tham s và nh v y. Ch trong m i ng s c a COM k t thúc c a thi t k 1 i n tr gi i h n, n gi n hóa các m ch và h th ng dây d n, hi u qu hi n th không gi m. B mã hoá xung là m t lo i máy phát xung quay, bi n góc quay c h c thành xung i n, có th c s d ng nh công c dò v trí và thi t b phát hi n t c trong máy công c NC và v trí c a t m. B mã hoá Pulse c chia thành lo i quang i n, lo i ti p xúc và i n c m c m lo i 3 lo i. B mã hóa xung quang i n là áng tin c y và c s d ng r ng rãi.
B mã hoá xung i n nh t o ra hai b tín hi u hi n t i, A và B, t ng ng v i sóng sin b ng cách hàn trong su t quá trình quay. S khác bi t gi a tín hi u A và B là 90 °, b ng cách phóng to b ng nh a vào m t làn sóng vuông. Ngoài ra còn có m t xung "m t chi u" & quot; G i là xung xung Z qua l i. Các xung pha Z c s d ng t o i m s c a m t công c máy ho c là m t tín hi u i u ch nh l i.

Các sản phẩm
Cắt loạt
San lấp mặt bằng loạt
Dãy thép phẳng
Coill upender
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu thông tin