Gi i thi u v chúng tôi

Vô Tích Puxin là m t nhà máy máy móc thi t b professionaly s n xu t làm cho t m straigit, seitioning, c t, nh các n v c a correctiy th m chí, longiludinally, c t, shearing slice, và các dòng s n xu t c a corrceting th m chí, máy thi t l p c a món n tròn c t longituolinally ...

S n ph m

Các sản phẩm
Cắt loạt
San lấp mặt bằng loạt
Dãy thép phẳng
Coill upender
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu thông tin